Nieuws
Nieuws
HoxWiersterMerk Plantenverkoop
5 maart: Four Flutes in Mantgum
Reserveer nu: Lezing Margriet Brandsma
Filmnight Bollywood, geef je nu op!
NIEUWS VAN DE CULTUURCOMMISSIE: 14 januari spetterend optreden!
Nog enkele plaatsen beschikbaar, DOEK! op 7 December
Gjin grap: Tusken Tsjerke en Kroech op 1 april 2017
Infomorgen over DigiD gaat niet door!
UITVERKOCHT Tryater: Wierhied van Wylgeragea
Plantenverkoop tbv MFC Wjukken
Opknapbeurt Kleedruimtes en Terras
Lenteconcert Dionysus
Heimwee nei Hurdegaryp woensdag 10 februari
Van weemoed en andere genoegens
Foto's optreden Di Gojim
Di Gojim
Wjukken Nieuws
Vrijwilligersavond op 14 november
Op 'e Clincke in een nieuw jasje
Opbrengst Plantenverkoop HoxWiersterMerk 2015
Plantenverkoop HoxWiersterMerk
Kaarten bestellen: Tusken tsjerke en kroech
Aanvang It Jubileum 20:30
14 maart : Extra toneelvoorstelling in de Wjukken
Enkele sfeerbeelden Vrijwilligersavond
Feestelijke opening culturele seizoen
Op zondag géén patat
Afscheid Tjitske
Opbrengst HoxWiersterMerk 2014
Update de "Opkeamer"
Wjukkennieuws
Fietstocht met verhalenverteller
Schoonmaakactie en Opsmukcommissie MFC Wjukken
Energiegroep
Foto's Winterwjukken feest en Filmnight
Claudia Y Mantino
Schoonmaakaktie MFC Wjukken
24 januari filmnight
Foto's Vrijwilligersavond
Swiegel Miegel in MFC Wjukken
Nieuwe stoelen MFC Wjukken
Seizoensopening met grandioos muziekspektakel
Denk mee over namen voor de ruimtes in het gebouw
Geluiddempend plafond in kelder MFC
Nieuwe laptop
Vrouwenkoor Panta Rhei zoekt nieuwe leden
Bestuurswisseling
Op 13 september is de Kelder weer open!
Filmhuis
6 September as. start het Filmhuis
Snackmoment
Pearke teatsen
Mantgumer Merke 2013
Openingsfilm Filmhuis
UITVERKOCHT De Emigrant op woensdag 17 aprilUITVERKOCHT
Danslessen Omar Smids een succes
Foto's MFC Vrijwilligers, Zie item Foto's
Oranje Fonds Buurtcadeau Uitgereikt!
Titels filmhuis Mantgum zijn bekend
Panta Rhei
28 september: Opening Filmhuis seizoen 2012-2013
Zondag 2 september
Foto's Merke - MFC Wjukken
Pannnekoeken eten
Géén snackmoment
Tjitske Staal al 12.5 jaar in dienst van MFC Wjukken
Rein van der Weide stopt als coordinator beheer
Afscheid bestuurslid Durk Swierstra
Koninklijke onderscheiding voor vrijwilliger Durk Monsma
Buurtcadeau
Uitvoering Frisia op tv en internet
Voorstelling Frisia Groot succes
Opbrengst Plantenverkoop € 1600,-
Word vriend van Wjukken op Facebook!
Zondag 1 april: Jazz op 'e Clincke
Laatste filmavond van dit seizoen
155 vrijwilligers!!!!
Patatgroep van start
Geef vóór 31 maart uw idee voor het Oranje Fonds Buurtcadeau door.
Opknapbeurt vloer toneelzaal
Spaanse filmnight groot succes
Gezellige nieuwjaarsreceptie
Nieuwe website van de Wjukken online!
HoxWiersterMerk Plantenverkoop
Geplaatst op maandag 1 mei 2017
Tiisdei 2 maaie 2017 giet it wer oan: de planteferkeap fan de HoxWiersterMerk!
(Tink der om, it is dit jier op in tiisdei, der wie eins gjin tongersdei mear frij yn ferbân mei oare eveneminten.)
Fan 18.00 oere ôf komme de frijwilligers wer by de doarren lâns foar de tradisjonele planteferkeap. Der binne geraniums te keap – net allinne hingjende mar ek steande geraniums – en fansels kinne jo ek kieze út al- legear soarten beltsjeblommen (fuchsia’s). Alles yn de moaiste kleuren! Ferline jier hat de ferkeap fan planten fan de HWM krap € 1.500,- opsmiten. Dit jier sil de opbringst ek bestimd wêze foar MFC Wjukken: in part fan it jild sil noch bestege wurde oan keamerskermen (in oanfol- ling op it doel fan ferline jier) en in part sil yn de takomst brûkt wurde foar nije ierbedekking yn de grutte seal.
Soene jo op 2 maaie de jûns net thús wêze, en jo wolle dochs graach planten keapje – jo hawwe fêst wol in pear aardige buorlju dy’t efkes wat foar jo regelje wolle!
Foar aktuele ynformaasje sjoch: www.mantgum.com E-mail: hwm.mantgum@gmail.com
HWM-commissie, Ruerdtsje Kuperus (058-251 9717), Maaike de Groot (058-254 2051), Lys Scarse
(058-250 1479)
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS
Delen via Twitter
Delen via Facebook
Delen via e-mail