ANBI
ANBI gegevens Stichting Wjukken

1. Naam RSIN en Contact
Stichting Wjukken, Om'e Terp 21, 9022BD Mantgum,
RSIN 806733858
KVK-nummer: 41005696
Bank: NL38RABO0330736973, Stichting Wjukken
BTW-nummer: NL8067.33.858.B.01

Contact: K. van Beest, secretaris

2. Doelstelling
-De Stichting Wjukken heeft ten doel:
het behartigen van sociale-, sportieve- en culturele activiteiten en kinderopvang, voor zover dit
niet reeds afdoende geschiedt door bestaande organisatie en wel in het dorp Mantgum en
omgeving ter bevordering van de dorpsgemeenschap; en al hetgeen in de ruimste zin met het voorgaande verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

-De stichting kan haar doel onder meer verwezenlijken door:
het verkrijgen van baten uit evenementen en inzamelingsacties; het realiseren en het (doen) exploiteren van een Multifunctioneel Centrum; en alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de Stichting bevorderlijk kunnen zijn.

-De stichting heeft geen winstoogmerk.

3. Bestuurssamenstelling en Functie:
Hayley Haulo - Voorzitter
Reindert Wiedijk - Penningmeester
Karin van Beest - Secretaris
Klaas Hoekstra - Lid
Michiel Wijgmans - Lid
Hendrik Sybrandy - Lid
Gea ten Hoeve - Lid

4. Beloningsbeleid
De stichting heeft geen personeel in dienst, werkt volledig met vrijwilligers.

5. Hoofdlijnen beleid(plan)

a. Het Beleid van de Stichting Wjukken is gericht op het duurzaam in stand houden van een Multifunctioneel centrum als ontmoetingsplaats
Dit niet alleen door middel van het bieden van ruimte aan verenigingen die activiteiten ontwikkelen op sociaal, sportief en cultureel terrein, maar ook als het Multifunctioneel centrum zelf ontwikkelen en aanbieden van sociale- en culturele activiteiten voor jong tot oud (bijlage 1). Een aanbod van activiteiten die een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in het dorp en haar inwoners is hierbij uitgangspunt. Zelfwerkzaamheid is de basis voor het duurzaam in stand houden van het Multifunctioneel centrum. Hierbij moet voortdurend sprake zijn van een win-win situatie. De inwoners van Mantgum zullen zich op vrijwillige basis, zowel in verenigingsverband als individueel, in blijven zetten voor het duurzaam in stand houden van het Multifunctioneel centrum.

b. Vaste gebruikers worden structureel betrokken bij de beleidsvorming aangaande gebruik, inrichting, plannen en indeling van beschikbare ruimten.
Verenigingen en instellingen op sociaal cultureel terrein die samen met en voor inwoners uit eigen dorp activiteiten organiseren hebben voorrang bij het huren van ruimten.

c. De werkzaamheden ten behoeve van de exploitatie van het Multifunctioneel centrum worden geheel door vrijwilligers uitgevoerd.
Er zal blijvend aandacht zijn voor het beschikbaar zijn van vrijwilligers.
Belangrijke kerntaken van vrijwilligers zijn: beheer, organiseren van eigen activiteiten, onderhoud, bediening en schoonmaken. Het vrijwilligersbeleid blijft gericht op:
- Het optimaal ondersteunen bij de uitvoering van de taken van de vrijwilligers.
- Vrijwilligers gericht in te zetten bij de vaste terugkerende activiteiten met daarnaast vrijwilligers die beschikbaar zijn voor eenmalige en specifieke activiteiten en werkzaamheden is hierbij uitgangspunt.

d. Het financiële beleid is gericht op het duurzaam realiseren van een gezonde exploitatie van het Multifunctioneel centrum
Realisatie van deze beleidsdoelstelling vindt plaats zonder dat de bij a, b en c genoemde punten in het geding komen.

6. Overzicht van activiteiten

Overzicht van eigen activiteiten Stichting Wjukken:
* Culturele voorstellingen
* Vrijdagmiddagborrel
* Biljarten
* Filmclub (avonden en middagen)
* Knutselclub jeugd
* Gezamenlijke maaltijden kwetsbaren
* Training voor bedienen van de AED’s en EHBO
* Bloemschik activiteiten
* Creatieve workshops
* Samenkomsten bij overlijden van een van de inwoners
* Familiebijeenkomsten
* Feestavonden/Merke

Overzicht activiteiten samen met derden, op initiatief van en ondersteund door De Wjukken
* Doarpskeamer activiteit om (kwetsbare) inwoners in staat te stellen om hun leven op een zinvolle manier vorm te geven in verbinding met hun omgeving
* Digitaal inloopspreekuur
* Cursus werken met digid
* Burendag
* Plan Boppeslach (is een dóór en vóór Mangtummers ontwikkeld plan om de omgeving rondom het mfc de Wjukken een upgrade te geven. Rode draad in het plan: het stimuleren van beweging, ontmoetingen en mienskip.

Overzicht activiteiten van derden
* Bridgeclub
* Mantgumer maten
* Harmonie 2002
* Yoga
* Ouderensoos
* Herensociëteit
* Toneelvereniging
* Vrouwen in beweging
* Kinder- en peuteropvang
* ‘Grotere’ evenementen en activiteiten/uitwijkplek basisschool

7. Balans per 31 december 2020, 2021 en 2022

8. Staat van baten en lasten 2020, 2021 en 2022