ANBI aanvraag in behandeling
ANBI gegevens Stichting Wjukken

1. Naam RSIN en Contact
Stichting Wjukken, Om é Terp 21, 9022BD Mantgum,
RSIN 806733858
Contact: K. van Beest, secretaris

2. Doelstelling
-De Stichting Wjukken heeft ten doel:
 • het behartigen van sociale-, sportieve- en culturele activiteiten en kinderopvang, voor zover dit niet reeds afdoende geschiedt door bestaande organisatie en wel in het dorp Mantgum en omgeving ter bevordering van de dorpsgemeenschap; en
 • al hetgeen in de ruimste zin met het voorgaande verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

-De stichting kan haar doel onder meer verwezenlijken door:
 • het verkrijgen van baten uit evenementen en inzamelingsacties;
 • het realiseren en het (doen) exploiteren van een Multifunctioneel Centrum; en
 • alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de Stichting bevorderlijk kunnen zijn.

-De stichting heeft geen winstoogmerk.

3. Bestuurssamenstelling en Functie:
Freerk Smidt, Voorzitter
Reindert Wiedijk, Penningmeester
Karin van Beest, Secretaris, coördinator doarpskeamer, lid filmhuiscommissie
Klaas Hoekstra, Lid, aandachtsgebied PR, communicatie, filmhuis en Jeugd
Jessica Seffinga, Lid, aandachtsgebied Cultuur
Michiel Wijgmans, Lid, aandachtsgebied gebouw en terrein
Hendrik Sybrandy, aspirant lid, aandachtsgebied gebouw en terrein

4. Beloningsbeleid
De stichting heeft geen personeel in dienst, werkt volledig met vrijwilligers.

5. Hoofdlijnen beleid(plan)

a. Het Beleid van de Stichting Wjukken is gericht op het duurzaam in stand houden van een Multifunctioneel centrum als ontmoetingsplaats
Dit niet alleen door middel van het bieden van ruimte aan verenigingen die activiteiten ontwikkelen op sociaal, sportief en cultureel terrein, maar ook als het Multifunctioneel centrum zelf ontwikkelen en aanbieden van sociale- en culturele activiteiten voor jong tot oud. (bijlage 1)
Een aanbod van activiteiten die een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in het dorp en haar inwoners is hierbij uitgangspunt.
Zelfwerkzaamheid is de basis voor het duurzaam in stand houden van het Multifunctioneel centrum. Hierbij moet voortdurend sprake zijn van een win-win situatie. De inwoners van Mantgum zullen zich op vrijwillige basis, zowel in verenigingsverband als individueel, in blijven zetten voor het duurzaam in stand houden van het Multifunctioneel centrum.

b. Vaste gebruikers worden structureel betrokken bij de beleidsvorming aangaande gebruik, inrichting, plannen en indeling van beschikbare ruimten.
Verenigingen en instellingen op sociaal cultureel terrein die samen met en voor inwoners uit eigen dorp activiteiten organiseren hebben voorrang bij het huren van ruimten.

c. De werkzaamheden ten behoeve van de exploitatie van het Multifunctioneel centrum worden geheel door vrijwilligers uitgevoerd.
Er zal blijvend aandacht zijn voor het beschikbaar zijn van vrijwilligers. Belangrijke kerntaken van vrijwilligers zijn: beheer, organiseren van eigen activiteiten, onderhoud, bediening en schoonmaken. Het vrijwilligersbeleid blijft gericht op:
- Het optimaal ondersteunen bij de uitvoering van de taken van de vrijwilligers.
- Vrijwilligers gericht in te zetten bij de vaste terugkerende activiteiten met daarnaast vrijwilligers die beschikbaar zijn voor eenmalige en specifieke activiteiten en werkzaamheden is hierbij uitgangspunt.

d. Het financiële beleid is gericht op het duurzaam realiseren van een gezonde exploitatie van het Multifunctioneel centrum
Realisatie van deze beleidsdoelstelling vindt plaats zonder dat de bij a, b en c genoemde punten in het geding komen.?

6. Activiteitenkalender 2021
Als gevolg van het coronavirus zijn noodgedwongen diverse activiteiten niet doorgegaan. Het dorpshuis is vanaf maart 2019 beperkt open geweest. Vanaf de zomer 2020 zijn de reguliere activiteiten weer opgestart.

Naast het beschikbaar stellen van ruimtes aan talrijke verenigingen uit Mantgum heeft de stichting in 2020 verschillende activiteiten zelf georganiseerd of gepland:

- 28 oktober 2021 voorstelling Tryater
- filmavonden:
 • 24-09-2021 Rocketman
 • 08-10-201 Im Labyrinth des Schweigens
 • 24-10-2021 Biggest little farm, combi met thema permacultuur
 • 05-11-2021 Mjölk
 • 19-11-2021 1917
 • 14-01-2022 Fishermans friend
 • 28-01-2022 Greenbook
 • 11-02-2022 filmnight
 • 25-02-2022 forfrosten
 • 11-03-2022 Parasite
 • 25-03-2022 verrassingsfilm
- herfstvakantie, filmmiddag voor de jeugd
- Kerstvakantie filmmiddag voor de jeugd
- 25-09-2021 opening Doarpskeamer gecombineerd met burendag
kindervrijmarkt, schminken, cupcake versieren, jeu de boules, high tea, buurtmaaltijd
- iedere dinsdagmiddag en vrijdagmorgen Doarpskeamer, i.s.w.m. Amaryllis
- 07-09-2021 presentatie cursus werken met digid
- 29-09/06-10/13-10 en 20-10 2021 cursus werken met digid, i.s.m. Dbieb
- 07-11-2021 lezing “Regel je digitale nalatenschap”, i.s.m. Dbieb
- 17-11/24-11 01-12/08-12 2021 cursus werken met digid, i.s.m. Dbieb
- 09-11/12-11 2021 workshop keramiek, o.l.v. Baukje de Vries
- 30-11-2021 workshop stenen beschilderen o.l.v. Silvia Fokkema
- 14-12 / 17-12 2021 workshop vilten, o.l.v. Marieke Boersma
- Vrijdagmiddagborrel, iedere laatste vrijdag van de maand vanaf juli 2021
- Nifelmoarn, iedere laatste vrijdag van de maand vanaf oktober
- Ouderensoos op woensdagmiddag


Bij alle activiteiten worden vrijwilligers ingezet.

Overige activiteiten binnen het gebouw betreffen:
- vieringen lief en leed van dorpsgenoten
- vergaderfaciliteit voor de verenigingen binnen Mantgum
- Gym, Yoga, Harmonie, Mantgumer Maten, bridge, klaverjas, etc.