ANBI-info vrijwilliger
ANBI status Stichting Wjukken

Met ingang van 1 oktober 2021 heeft Stichting Wjukken de ANBI status toegekend gekregen.

Wat betekent dit?

Erfenissen en schenkingen
Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor algemeen belang.

Giften
Donateurs van een ANBI mogen giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Vrijwilligersuren
Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
Wanneer kom je hiervoor in aanmerking:
- Je ziet af van een vrijwilligersvergoeding
- Je maakt kosten voor het vrijwilligerswerk en krijgt hiervoor geen vergoeding
- Je ziet af van een vergoeding voor gemaakte kosten

Voor degene die hiervoor in aanmerking kan komen dient een vrijwilligersverklaring door Stichting Wjukken te worden opgesteld. Met deze verklaring wordt het volgende vastgesteld:
- dat de belastinginspecteur stichting Wjukken heeft aangemerkt als een ANBI.
- Dat je in dit belastingjaar als vrijwilliger hebt gewerkt voor deze ANBI.
- Dat Stichting Wjukken bereid is om deze vergoeding aan je uit te betalen en daarvoor ook de financiële middelen heeft.
- Dat je hebt aangegeven in het belastingjaar af te zien van het recht op uitbetaling van de vergoeding.
- Dat Stichting Wjukken een regeling heeft getroffen waardoor je in aanmerking komt voor een vergoeding. Hierover is in een bestuursoverleg een besluit genomen en vastgelegd in de notulen.
- Dat de financiële situatie van Stichting Wjukken zo is dat zij de vergoeding ook kan uitbetalen.
- Dat Stichting Wjukken de bedoeling heeft om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen.
- Dat je zelf kan bepalen dat je de vergoeding niet wilt ontvangen en aan Stichting Wjukken schenkt.

De vrijwilligersvergoeding bedraagt € 5 per uur. Het maximale aantal uren dat kan worden opgevoerd bedraagt 360 uur per jaar. Zie je af van een vergoeding, mag dit bedrag bij de belastingaangifte opgevoerd worden als gift.
Het bestuur heeft besloten dat in 2022 het totaal aantal uur dat als schenking kan worden aanvaard maximaal 2.000 uur is.

Als je van mening bent dat je in aanmerking komt voor deze regeling neem dan contact op met het bestuur. Formulieren kun je terugvinden op de website van Stichting Wjukken.