Nieuws
Nieuws
Activiteiten in de kerstvakantie
Overzicht Jubileum MFC Wjukken 20 jaar
23 en 24 November 2019 Keunst Yn Kanaän
Feestprogramma MFC Wjukken 20 jaar
Programma September/oktober 2019 Filmhuis Mantgum
September 2019 Nieuws v.d. Cultuurcommissie
Wat hat de HoxWiersterMerk yn 2019 opsmiten?
2019: In ruilboekekast yn MFC Wjukken
Maart 2019 Wjukkennieuws
10/03/2019 Lazy Sunday Afternoon
UITVERKOCHT:25/01/2019 Pier 21 It wie op in Simmerjûn
Jan/Feb 2019 "Uit de schatkamers van de muziek"opgave tot 15 januari 2019
18/11/2018 Optreden Wiltsje fan Peazens
12/10/2018 Lezing Wim Anker gaat niet door verplaatst naar vrijdag 19/10/2018
2018/2019 Programma Cultuur Commissie
09/06 en 10/06 2018 Theater "Taal op it spoar"
18/05/2018 Presentatie Veiligheidscijfers
18/03/2018 Concert Regina Forte afgelast
Maart 2018 Nieuws MFC Wjukken
24/03/2018 Wjukken Nieuws: Himmeldei
24/25 feb 2018 Houtfestivalweekend
27/03/2018 Voorstelling Brekbere Sirkel gaat definitief niet door
10/09/2017 Lytse PC
02/05/2017 HoxWiersterMerk Plantenverkoop
05/03/2017: Four Flutes in Mantgum
05/02/2017 Lezing Margriet Brandsma
Filmnight Bollywood, geef je nu op!
NIEUWS VAN DE CULTUURCOMMISSIE: 14 januari spetterend optreden!
Nog enkele plaatsen beschikbaar, DOEK! op 7 December
Gjin grap: Tusken Tsjerke en Kroech op 1 april 2017
Infomorgen over DigiD gaat niet door!
UITVERKOCHT Tryater: Wierhied van Wylgeragea
Plantenverkoop tbv MFC Wjukken
Opknapbeurt Kleedruimtes en Terras
Lenteconcert Dionysus
Heimwee nei Hurdegaryp woensdag 10 februari
Van weemoed en andere genoegens
Foto's optreden Di Gojim
Di Gojim
Wjukken Nieuws
Vrijwilligersavond op 14 november
Op 'e Clincke in een nieuw jasje
Opbrengst Plantenverkoop HoxWiersterMerk 2015
Plantenverkoop HoxWiersterMerk
Kaarten bestellen: Tusken tsjerke en kroech
Aanvang It Jubileum 20:30
14 maart : Extra toneelvoorstelling in de Wjukken
Enkele sfeerbeelden Vrijwilligersavond
Feestelijke opening culturele seizoen
Op zondag géén patat
Afscheid Tjitske
Opbrengst HoxWiersterMerk 2014
Update de "Opkeamer"
Wjukkennieuws
Fietstocht met verhalenverteller
Schoonmaakactie en Opsmukcommissie MFC Wjukken
Energiegroep
Foto's Winterwjukken feest en Filmnight
Claudia Y Mantino
Schoonmaakaktie MFC Wjukken
24 januari filmnight
Foto's Vrijwilligersavond
Swiegel Miegel in MFC Wjukken
Nieuwe stoelen MFC Wjukken
Seizoensopening met grandioos muziekspektakel
Denk mee over namen voor de ruimtes in het gebouw
Geluiddempend plafond in kelder MFC
Nieuwe laptop
Vrouwenkoor Panta Rhei zoekt nieuwe leden
Bestuurswisseling
Op 13 september is de Kelder weer open!
Filmhuis
6 September as. start het Filmhuis
Snackmoment
Pearke teatsen
Mantgumer Merke 2013
Openingsfilm Filmhuis
UITVERKOCHT De Emigrant op woensdag 17 aprilUITVERKOCHT
Danslessen Omar Smids een succes
Foto's MFC Vrijwilligers, Zie item Foto's
Oranje Fonds Buurtcadeau Uitgereikt!
Titels filmhuis Mantgum zijn bekend
Panta Rhei
28 september: Opening Filmhuis seizoen 2012-2013
Zondag 2 september
Foto's Merke - MFC Wjukken
Pannnekoeken eten
Géén snackmoment
Tjitske Staal al 12.5 jaar in dienst van MFC Wjukken
Rein van der Weide stopt als coordinator beheer
Afscheid bestuurslid Durk Swierstra
Koninklijke onderscheiding voor vrijwilliger Durk Monsma
Buurtcadeau
Uitvoering Frisia op tv en internet
Voorstelling Frisia Groot succes
Opbrengst Plantenverkoop € 1600,-
Word vriend van Wjukken op Facebook!
Zondag 1 april: Jazz op 'e Clincke
Laatste filmavond van dit seizoen
155 vrijwilligers!!!!
Patatgroep van start
Geef vóór 31 maart uw idee voor het Oranje Fonds Buurtcadeau door.
Opknapbeurt vloer toneelzaal
Spaanse filmnight groot succes
Gezellige nieuwjaarsreceptie
Nieuwe website van de Wjukken online!
2019: In ruilboekekast yn MFC Wjukken
Geplaatst op woensdag 10 april 2019
Frijwilligers fan de tiisdeiploech dy’t sûnt de iepening fan ’e Wjukken op tiisdeis allerhande wurksumheden yn en om ’e Wjukken dogge, hawwe de lêste wiken oan ’e gong west mei it meitsjen fan in boekekast dy’t je ferride kinne. It is de bedoeling dat de Mantgumers sels de boeken ynbringe. Derby tinke wy oan boeken dy’t der kreas útsjogge, kompleet en skjin.
As it mooglik is kies dan boeken út foar dizze ruilbyb dy’t josels de moaiste fine. It moat mooglik wêze op dizze wize in tige nijskjirrige ynhâld yn dizze byb te krijen en te hâlden. Elts kin sels ien as mear boeken ynbringe en ek wer oare boeken útsykje en thús leze ensfh.
De iepeningstiden lizze parallel mei de iepeningstiden fan de Wjukken. It soe moai wêze as der immen wie dy’t him/har as frijwilliger ynsette wol om alles wat op rôltsjes rinne te litten, dizze ruilbyb stiet sels ek al op rôltsjes!
De tiisdeiploech is fan’t maaitiid troch gien mei wer’t se fan’t winter stoppe wiene: it opnij strjittelizzen fan it fersakke terras en troch it jier hinne binne der altyd weromkommende wurksumheden sa as: it jierlikse himmeljen fan de Wjukken, gersmeane, kantsjemeane, mei in lange stok de ruten en dakoerstekken skjinspuitsje, de flier skjinmeitsje en yn ’e wask sette, lampen ferfange, stuollen reparearje, it dak skjinmeitsje, beammen snoeie en de saak om de Wjukken hinne skjin hâlde. Ek de man fan de stuollen is eltse wike wol meadere kearen yn de slach om alles wer te plak te krijen.
En net te ferjitten it kofjedrinken en sterke ferhalen fertellen, it heart der allegear by. Mar in dinkje is dat we allegear âlder wurde en it is op it stuit sa dat der bêst in pear jongere “krasse knarren” by kinne om de tiisdeiploech op sterkte te hâlden.
Hawwe jimme fragen oer it boppesteande stikje, skilje dan mei Durk Swierstra as mei Hindrik Sybrandy en oars mei ien fan it deistich bestjoer fan de Wjukken. We moatte it meielkoar dwaan!
Frijwilliger Teake Oosterbos
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS
Delen via Twitter
Delen via Facebook
Delen via e-mail