Nieuws
Nieuws
Activiteiten in de kerstvakantie
Overzicht Jubileum MFC Wjukken 20 jaar
23 en 24 November 2019 Keunst Yn Kanaän
Feestprogramma MFC Wjukken 20 jaar
Programma September/oktober 2019 Filmhuis Mantgum
September 2019 Nieuws v.d. Cultuurcommissie
Wat hat de HoxWiersterMerk yn 2019 opsmiten?
2019: In ruilboekekast yn MFC Wjukken
Maart 2019 Wjukkennieuws
10/03/2019 Lazy Sunday Afternoon
UITVERKOCHT:25/01/2019 Pier 21 It wie op in Simmerjûn
Jan/Feb 2019 "Uit de schatkamers van de muziek"opgave tot 15 januari 2019
18/11/2018 Optreden Wiltsje fan Peazens
12/10/2018 Lezing Wim Anker gaat niet door verplaatst naar vrijdag 19/10/2018
2018/2019 Programma Cultuur Commissie
09/06 en 10/06 2018 Theater "Taal op it spoar"
18/05/2018 Presentatie Veiligheidscijfers
18/03/2018 Concert Regina Forte afgelast
Maart 2018 Nieuws MFC Wjukken
24/03/2018 Wjukken Nieuws: Himmeldei
24/25 feb 2018 Houtfestivalweekend
27/03/2018 Voorstelling Brekbere Sirkel gaat definitief niet door
10/09/2017 Lytse PC
02/05/2017 HoxWiersterMerk Plantenverkoop
05/03/2017: Four Flutes in Mantgum
05/02/2017 Lezing Margriet Brandsma
Filmnight Bollywood, geef je nu op!
NIEUWS VAN DE CULTUURCOMMISSIE: 14 januari spetterend optreden!
Nog enkele plaatsen beschikbaar, DOEK! op 7 December
Gjin grap: Tusken Tsjerke en Kroech op 1 april 2017
Infomorgen over DigiD gaat niet door!
UITVERKOCHT Tryater: Wierhied van Wylgeragea
Plantenverkoop tbv MFC Wjukken
Opknapbeurt Kleedruimtes en Terras
Lenteconcert Dionysus
Heimwee nei Hurdegaryp woensdag 10 februari
Van weemoed en andere genoegens
Foto's optreden Di Gojim
Di Gojim
Wjukken Nieuws
Vrijwilligersavond op 14 november
Op 'e Clincke in een nieuw jasje
Opbrengst Plantenverkoop HoxWiersterMerk 2015
Plantenverkoop HoxWiersterMerk
Kaarten bestellen: Tusken tsjerke en kroech
Aanvang It Jubileum 20:30
14 maart : Extra toneelvoorstelling in de Wjukken
Enkele sfeerbeelden Vrijwilligersavond
Feestelijke opening culturele seizoen
Op zondag géén patat
Afscheid Tjitske
Opbrengst HoxWiersterMerk 2014
Update de "Opkeamer"
Wjukkennieuws
Fietstocht met verhalenverteller
Schoonmaakactie en Opsmukcommissie MFC Wjukken
Energiegroep
Foto's Winterwjukken feest en Filmnight
Claudia Y Mantino
Schoonmaakaktie MFC Wjukken
24 januari filmnight
Foto's Vrijwilligersavond
Swiegel Miegel in MFC Wjukken
Nieuwe stoelen MFC Wjukken
Seizoensopening met grandioos muziekspektakel
Denk mee over namen voor de ruimtes in het gebouw
Geluiddempend plafond in kelder MFC
Nieuwe laptop
Vrouwenkoor Panta Rhei zoekt nieuwe leden
Bestuurswisseling
Op 13 september is de Kelder weer open!
Filmhuis
6 September as. start het Filmhuis
Snackmoment
Pearke teatsen
Mantgumer Merke 2013
Openingsfilm Filmhuis
UITVERKOCHT De Emigrant op woensdag 17 aprilUITVERKOCHT
Danslessen Omar Smids een succes
Foto's MFC Vrijwilligers, Zie item Foto's
Oranje Fonds Buurtcadeau Uitgereikt!
Titels filmhuis Mantgum zijn bekend
Panta Rhei
28 september: Opening Filmhuis seizoen 2012-2013
Zondag 2 september
Foto's Merke - MFC Wjukken
Pannnekoeken eten
Géén snackmoment
Tjitske Staal al 12.5 jaar in dienst van MFC Wjukken
Rein van der Weide stopt als coordinator beheer
Afscheid bestuurslid Durk Swierstra
Koninklijke onderscheiding voor vrijwilliger Durk Monsma
Buurtcadeau
Uitvoering Frisia op tv en internet
Voorstelling Frisia Groot succes
Opbrengst Plantenverkoop € 1600,-
Word vriend van Wjukken op Facebook!
Zondag 1 april: Jazz op 'e Clincke
Laatste filmavond van dit seizoen
155 vrijwilligers!!!!
Patatgroep van start
Geef vóór 31 maart uw idee voor het Oranje Fonds Buurtcadeau door.
Opknapbeurt vloer toneelzaal
Spaanse filmnight groot succes
Gezellige nieuwjaarsreceptie
Nieuwe website van de Wjukken online!
Wat hat de HoxWiersterMerk yn 2019 opsmiten?
Geplaatst op woensdag 5 juni 2019
It brulloftsfeest fan ús Tsjimk en André ein maart wie noch net iens begongen of ik stroffele al oer in drompel en foel langút oer de flier. ‘k Fielde it wol: skouder blesseard... “Wel”, seit Tsjimk optimistysk, “der moat altyd wat mis gean, mem! Dan ha we dat no mar hân!”
En dat wie sa: der is fierders neat mis gongen. En myn skouder? Och, mei fysio en oefeningen is dat al wer aardich bylutsen...
Ja, der wie dus ek wat mis gongen mei ús blomkes foar de HoxWiersterMerk: de blommeferkeaper koe gjin beltsjeblommen krije... En we hiene it jimme noch wol sá beloofd: geraniums en beltsjeblommen. Nee dus. Mar de blom- meferkeaper hie uteraard foar in oplossing soarge: hy hie petunia’s yn ferskate kleuren foar ús meinommen. Lytse Ike en Melle gongen dan ek beide foar in knalrose petunia!
Alle jierren geane der 6 ploegen mei in karre fol blommen troch de buorren en ek dit jier hawwe de measte blomkes in goed plakje fûn. Ek dy lêste geraniums dy’t nei ôfrin fan de jûn noch yn Gjalt syn auto op de huoddeplanke stiene. The question was: wa hie dy blomkes besteld??? Mar ek dat probleem is oplost en ek dy blomkes binne op it goede adres telâne kommen.
Undanks it feit dat de BTW ek foar blommen omheech gien wie – wat de ynkeapspriis omheech treaun – en wy gewoan oan ús ferkeappriis fan in tientsje fêsthâlde, hat de aksje moai wat oplevere. De opbringst wie dit jier in bedrach fan € 1.326,34 foar de Wjukken.
Sa as alle jierren is de opbringst fan de HoxWiersterMerk foar it opkreazjen fan it ynterieur fan de Wjukken.
Yn 2020 hoopje we wer sa’n ferkeapjûn foar de Wjukken te hâlden. We organi- searje dat alle jierren mei syn trijen – net dat it in soad wurk is, mar it is altyd nofliker om it wurk mei syn trijen te ferpartsjen as mei mar twa minsken. Ruerdtsje hat al in jier of wat oan de organisaasje fan de HoxWiersterMerk meidien en sy wol no graach it stokje oan in oar oerdrage. Dêrom ús oprop: hokker frou of man wol takomme jier mei Maaike (tel. 058 – 254 2051) en Lys (tel. 058 – 250 1479) de blommeferkeap
organisearje? Net tinke dat it in heidens kerwei is: in pear kear byinoar komme en wat oer en wer maile en uteraard dy jûns sels yn ‘t spier. En net te ferjitten, goeie arbeidsbetingsten:
op it ein fan sa’n ferkeapjûn stiet der hearlike waarme patat, kroket, slaad en
appelsmots foar alle ferkeapers klear!
De HoxWiersterMerk-kommisje, Ruerdtsje, Maaike en Lys.
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS
Delen via Twitter
Delen via Facebook
Delen via e-mail